28.05.2018.
2018. gada 28. maijā nodibinājums „CEMEX Iespēju fonds” izsludina atklāto projektu pieteikumu konkursu Madonas novadam.
 
Konkursa prioritātes:
  1. aktivitātes, kas stiprina Latvijas sabiedrības valstsgribu, piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, veicinot pašorganizējošus procesus un sadarbību, tai skaitā:
- stiprina valstiskuma apziņu, aktualizē Latvijas valstiskuma vēsturi, godinot valsts dibinātājus un pieminot notikumus, kas ietekmējuši Latvijas valsts izveidi, tādējādi nostiprinot izpratni par Latvijas valstiskumu kā likumsakarīgu ilgstošas attīstības rezultātu;
-  cildina Latvijas dabas skaistumu, kultūras daudzveidību un latviešu valodu;
- modina sabiedrībā atbildības ētiku, atbildības uzņemšanos par sevi, savu ģimeni, kopienu un valsti;
  1.  droša un veselīga dzīves vide (t.sk. preventīvie pasākumi un izglītošanas aktivitātes);
  2.  vides sakopšanas, aizsardzības un saglabāšanas aktivitātes (t.sk. preventīvie pasākumi un izglītošanas aktivitātes);
  3. veicināt izglītības iespējas un sabiedriskās aktivitātes Madonas novada iedzīvotājiem kultūras, sporta un sociālo jautājumu jomās.
 
Projektu pieteikumu var iesniegt:
- biedrības, nodibinājumi, reliģiskas organizācijas;
- Madonas novada pašvaldības iestādes, kas apstiprinātas pašvaldības nolikumā.
 
Konkursa kopējais finansējums ir 4500 EUR. Maksimālā piešķiramā summa vienam projektam ir 800 EUR, savukārt minimālā summa nav noteikta. Projektu pieteikumus jāiesniedz līdz 2018. gada 29. jūnijam.
 
Lai iepazīstinātu interesentus ar projektu konkursa nosacījumiem un pieteikum veidlapas  aizpildīšanu,
1. jūnijā, plkst.14.00 Madonas novada pašvaldības telpās (Saieta laukums 1, 3. stāva zālē) notiks informatīvs seminārs. Par dalību seminārā projekta iesniedzējs saņems papildus punktu.
 
Bezmaksas konsultācijas par projektu pieteikumu sagatavošanu pie fonda vadītājas Anetas Rulles,
konkursa nolikums pieejams: www.cemexiespejufonds.lv, www.cemex.lv, www.madona.lv.
 

 

2014 © CEMEX Iespēju Fonds, izstrādāja DSP